ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА И ЕДУКАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИ РОМИ “ПРОГРЕС”

Адреса: Виетнамска бр.60 , 1000 скопје

тел: ++ 389 22651428   маил: roma.progress@yahoo.com